INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Ačko-travel.sk, s. r. o. so sídlom Ľ. Ivana 682/14, zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, vložka 21404/N, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Holubyho 2, 934 05 Levice, telefonický kontakt: +421366319093, emailový kontakt: info@acko-travel.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: Holubyho 2, 934 05 Levice, telefonický kontakt: +421366319093, emailový kontakt: info@acko-travel.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:
    - predaj dovoleniek ( najmä príprava ponuky podľa želania dotknutej osoby, zasielanie ponuky mailom, oznámanie o zmene ceny, alebo iných služieb... )
    - riešenie reklamácií a sporov
    - zasielanie podkladov k vycestovaniu a komunikácia ohľadne riešenia nepredvídateľných okolností pred a počas vycestovania ( zmena letových časov a iné )
    - marketingové účely
    - vernostný program
    - účtovná agenta

Kategórie dotknutých osobných údajov:

- Plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu
titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, pohlavie, rodné číslo (nutné pri zakúpení poistenia), dátum narodenia, číslo pasu, štátna príslušnosť, iné záznamy k špecifickým stravovacím, ubytovacím alebo dopravným požiadavkám dotknutej osoby, podpis, údaje o bankovom účte pre prípad vratky po reklamácii
- Marketingové účely, vernostný program
email, telefónne číslo, údaje o absolvovaných a preferovaných zájazdoch

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom služieb cestovného ruchu ako sú cestovné kancelárie, dopravcovia, poskytovatelia ubytovania a stravovacích služieb, sprievodcovia a delegáti, zabezpečovatelia poistenia a poskytovatelia doplnkových služieb cestovného ruchu, technickí partneri a partneri zabezpečujúci ekonomickú agendu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie Nariadenia aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež Prevádzkovateľ.

Doba uchovávania osobných údajov:
archív a účtovná agenda: 10 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola podpísaná objednávka.
marketingové účely: 5 kalendárnych rokov
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať

Profilovanie:
Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:
i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: Od objednávateľa zájazdu.

Kontaktujte nás

 
Call centrum: +421 905 811 360
E-mail: info@ackotravel.sk